Ana Sayfa
Duyurular
Öğrenci Af Duyurusu (7143 Sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesi)

Öğrenci Af Duyurusu (7143 Sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesi)

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunun 15. Maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018Salı günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların duyurumuz içinde sunulan Af Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen Başvuru İçin Gerekli Evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular geçersiz sayılacaktır.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır hükmü uyarınca başvuru yapanların enstitümüzden talep etmeleri durumunda Askerlik İşlemlerinde kullanabilecekleri “Af Başvuru Yazısı” verilecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 Salı günü mesai bitimine kadar kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

Başvuruların değerlendirilerek verilecek öğrencilik hakları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Üniversitemizin Senatosunca, alınan kararlarlar Enstitümüz elektronik sayfasından duyurulacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilik hakkı kazananların talep etmesi durumunda enstitümüz tarafından öğrenci kimlik belgesi yeniden çıkarılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 78 uyarınca Af Başvurusu Yapabilecekler;

- 18.05.2018 tarihinden önce Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,

- Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca  (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,

- Enstitümüzde herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan adaylar

- Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.

Af Başvuru Dilekçesi Askerlik İşlemleri Dilekçesi Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme

!!! Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

!!! Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

GEÇİCİ MADDE 78 uyarınca Af Başvurusu Yapamayacaklar;

- Terör Suçundan Hüküm Giyenler,

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

- 18.05.2018 tarihinden sonra Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,

- 18.05.2018 tarihinden sonra Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca  (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler.