Ana Sayfa
Öğrenci
Program Aşamaları

Program Aşamaları

                                        

                               YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenci farklı dillerde açılan ayni isimli dersi alamaz.
 • Öğrenciler tez aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerini almak zorundadır.
 • Bu dil derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yüksek lisansta tez, doktorada ise yeterlilik aşamasına geçemezler.
 • Yüksek Lisans programında öğrenci Tez konusunu belirlemeden önce bir seminer vermelidir.
 • Doktora öğrencileri Tez öneri sınavından önce bir seminer vermelidir.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca bir yarıyılda en fazla 36 AKTS kredilik derse, Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise en fazla 40 AKTS kredilik derse yazılabilirler. 
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında (tez aşamasında olanlarda dahil) kayıtlı tüm öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca danışmanına ait UZMANLIK ALAN DERSİ ne kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında (tez aşamasında olanlarda dahil) kayıtlı tüm öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca danışmanına ait UZMANLIK ALAN DERSİ ne kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az “üç” öğrencinin, tezsiz programlarda ise en az “on beş” öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
 • Doktora YETERLİK sınavına girecek öğrencilerin Doktora Yeterlik sınavına girebilmeleri için SAÜ LEÖY uyarınca programın ön gördüğü dersleri başarmanın yanı sıra ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

     Kayıt Yenileme

 1. Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın geçirdiği tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.
 2. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları programın öğrenim sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders/uzmanlık alan /seminer dersi, tez/proje dersi yazılma işlemini yapmak zorundadır.
 3. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin tez/yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, Uzmanlık Alan ve Seminer dersleri ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 4. Öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü bünyesindeki diğer Anabilim Dallarındaki derslere:

Ortadoğu Enstitüsü’nde:

 • Tezli yüksek lisans öğrencileri kayıtlı oldukları programdan (uzmanlık alan ve seminer dersi hariç) en az “5” ders almak şartı ile diğer yüksek lisans programlarındaki derslere yazılabilirler.
 • Doktora öğrencileri ise ders dönemleri süresince kayıtlı oldukları programdan (uzmanlık alan ve seminer dersi hariç) en az “5” ve toplamda en az “6” doktora dersi almak şartı ile lisansüstü derslere yazılabilirler.
 • Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenci farklı dillerde açılan ayni isimli dersi alamaz.
 • Öğrenciler tez aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerini almak zorundadır.
 • Bu dil derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yüksek lisansta tez, doktorada ise yeterlilik aşamasına geçemezler.
  1. Ortadoğu Enstitüsü araştırma görevlilerinin yeterlilik sınavına başvurabilmeleri için YDS’den İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan en az “70” puan ve Arapça, Farsça veya İbranice’den en az “50” puan alması veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.
  2. Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.
  3. Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır.
  4. Öğrenci, ortak danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan dersini birinci danışmanından alır.
  5. Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  6. Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.
  7. Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde “Uzmanlık Alan Dersine” yazılarak gerçekleşir.
  8. Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
  9. Kayıt yenileyip tez öneri ve tez izleme sınavları yapmayan öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.

     Farklı Enstitüden/Üniversiteden Ders Alma:

 1. Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olmak kaydı ile farklı enstitüde açılmış olan lisansüstü derslere de yazılabilir.
 2. Farklı enstitüden ders alma işlemi, öğrencinin danışmanın uygun görüşü ve EABD/EASD Başkanının onayını içeren,  “Farklı Enstitüden Ders Alma Formu” doldurulur ve EYK kararı ile Farklı Enstitüden Ders Alma işlemi gerçekleşir.
 3. Öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitüden en az “6” ders almak şartı ile farklı enstitülerden ders/dersler alarak mezun olabilir.
 4. Öğrenciler, farklı üniversitelerden en fazla iki ders alabilir.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsünde gerekli durumlarda danışmanın gerekçeli önerisi EABD Başkanın onayı ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu enstitüden alınması gereken ders sayısı farklı olarak belirlenebilir.

      Uzaktan Eğitim/II. Öğretim Programlarından Ders Alma:

 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite senatosunca Tezsiz yüksek lisans programları için belirlenen üçüncü yarıyıl ücreti ödemek kaydıyla Tezsiz Yüksek lisans programlarından en fazla 2 ders alabilir.
 2. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite senatosunca II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programları için belirlenen, üçüncü yarıyıl ve sonraki yarıyılların ücretini ödemek kaydıyla II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programlarından ders alabilirler.
 3. II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler farklı Tezsiz Yüksek lisans programlarından en fazla 3 ders alabilir. Zorunlu durumlarda alınabilecek ders sayısı EYK ile arttırılır.

     Derslerin Açılması

 1. Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli yüksek lisans ve doktora programlarında; en az “üç”, tezsiz yüksek lisans programlarında; en az “on beş” öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir.
 2. Uzmanlık Alan ve Seminer Derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az “bir” öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

Ders Değiştirme

 1. Derse yazılma işlemleri sonunda akademik takvimde belirlenen tarihte açılan/açılmayan dersler ilgili enstitülerin internet sayfalarında ilan edilir.
 2. İlan edilen listelere göre açılmayan dersi bulunan öğrenciler açılan derslere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında danışman onayı ile yazılır.
 3. Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez.
 4. Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurtdışı görevlendirme, hastalık, idari izin) ilgili EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders değiştirme yapılabilir. 

     Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti:

Öğrenci, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü derslerini akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitüye başvurarak mezuniyet kredisine saydırabilir.

 1. Aktarılacak krediler,
 • SAÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %70'ini geçemez. Bu madde SAÜ enstitülerinden özel öğrenci statüsünde alınan dersler için uygulanmaz.
 • Aynı anda devam eden lisansüstü programlardan alınan derslerden en fazla 18 AKTS kredilik aktarım talebinde bulunulabilir.
 • Öğrenci, “12 ila 24 AKTS kredi” aktarımı için “bir yarıyıl”, “25 ve yukarısı AKTS kredisi” için “iki yarıyıl” kullanmış sayılır.
 • Alınan dersin son beş yıl içinde alınmış olması gerekir.
 • Sakarya Üniversitesinden kazanılan kredilerin başarı notunun yüksek lisans için en az “CC”, doktora için en az “CB” olması gerekir.
 • Sakarya Üniversitesi dışında kazanılan kredilerin başarı notunun yüksek lisans için en az “BB”, doktora için en az “BA” olması gerekir.
 1. Ders Muafiyeti,
 • Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerlerine ve muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrenciler muafiyet taleplerini EABD Başkanlığına iletir.
 • EABD Başkanlığı ilgili kurul kararı ile muafiyet talebi EYK sunulur. Muafiyet talebi EYK kararı ile kesinleşir. 
 • Başarı durumu MU notu ile gösterilir, kredi yüküne sayılır ve not ortalamaları hesabına katılmaz.

Derse Devam ve Kredi Değeri

 1. Öğrenciler kayıt yaptırdığı dersin en az %75’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.
 1. Tüm enstitülerdeki tezli yüksek lisans ve doktora programlarında,
 • Bütün derslerin (Zorunlu/Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 • Yüksek Lisans tez çalışmasının AKTS kredi değeri “48”dir. 
 • Doktora Tez Çalışmasının AKTS kredi değeri “120” dir.
 • Uzmanlık alan dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 • Seminer dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 • Yeterlik sınavının AKTS kredi değeri “24” dür.
 • Arapça ve Farsça derslerinin AKTS kredi değeri ise “3”dür.
 1. Tezsiz lisansüstü programlar için;
 • Sosyal Bilimler ve Ortadoğu Enstitüsünde zorunlu ve seçmeli derslerin yarıyıl AKTS kredi değeri  “7”dir. Proje dersinin AKTS kredi değeri “20”dir.
 1. Öğrenci bir yarıyılda en çok (Arapça / Farsça, Seminer ve Proje dersleri hariç) “40” AKTS kredilik derse yazılabilir.
 2. Tezli ve tezsiz bütün programlarda her dönem için ders planlarında en az “30” AKTS kredi değerinde ders bulunması zorunludur.

Ders Tekrarı, Ders Sildirme ve Sınav Notuna İtiraz

 1. Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu “seçmeli” ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile yazılabilir.
 2. Mezuniyet için öngörülen krediden fazla ders alan öğrenciler başarılı/başarısız durumuna bakılmaksızın dilekçe ile seçmeli ders sildirme talebinde bulunabilirler. 
 3. Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren “7 gün” içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç “7 gün” içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin sonuca itirazını yinelemesi, EYK kararının ilanı itibari ile “7” gün içinde ÜYK’ya yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir.

Lisansüstü Programların Tez Yazım Dili /Yüksek Lisans Yayın Koşulu /Doktora ve Koşulu

 1. Lisansüstü Programların Tez Yazım Dili: Lisansüstü öğrencisinin Tezini Türkçe dışındaki bir dilde yazabilmesi için;
 1. Öğrenci kendi anadilinin dışında bir dilde tezini yazacaksa o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YDS veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak; Öğrenci lisans veya yüksek lisans eğitimini tezini yazacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
 2. Danışmanın, Tez İzleme Komitelerinde ve Tez Savunma Jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YDS veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak; Öğretim üyesi lisans veya lisansüstü eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
 3. Tezde Türkçe özet yazılmalıdır.
 1. Yüksek lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Yayın Koşulu: Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla;
 1. Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren;
 • Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ortadoğu Enstitüleri için; ilgili Anabilim Dalında en az bir makale ve/veya tam makale formatında bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier) numarası alınmış olma şartı aranır.
 • Tüm enstitülerde dış paydaş katkısı ile uygulamaya yönelik olarak tezin tamamlanması durumunda yayın koşulu aranmaz.
 1. Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için;
 • Sosyal Bilimler ve Ortadoğu Enstitülerinde alanında en az 1 tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) yayın veya kabul edilmiş en az bir dış kaynaklı projede görev almış olmak,
 • Ortadoğu Enstitüsü araştırma görevlilerinin doktora tezlerini teslim edebilmeleri için YDS’den İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan en az “80” puan ve Arapça, Farsça veya İbranice’den en az “60” puan alması veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.
 • Dış kaynaklı projelerin neler olabileceği Üniversite Senatosunca belirlenecektir.
 • EABD/EASD başkanlıkları bu asgari şartları sağlamak kaydı ile farklı yayın şartlarını EYK kararı ile uygulayabilir.
 1. Yayın koşulunu sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.
 2. Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.