Ana Sayfa
Öğrenci
Program Aşamaları

Program Aşamaları

                                        

                               YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenci farklı dillerde açılan ayni isimli dersi alamaz.
 • Öğrenciler tez aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerini almak zorundadır.
 • Bu dil derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yüksek lisansta tez, doktorada ise yeterlilik aşamasına geçemezler.
 • Yüksek Lisans programında öğrenci Tez konusunu belirlemeden önce bir seminer vermelidir.
 • Doktora öğrencileri Tez öneri sınavından önce bir seminer vermelidir.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca bir yarıyılda en fazla 36 AKTS kredilik derse, Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise en fazla 40 AKTS kredilik derse yazılabilirler. 
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında (tez aşamasında olanlarda dahil) kayıtlı tüm öğrenciler SAÜ LEÖY uyarınca danışmanına ait UZMANLIK ALAN DERSİ ne kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az “üç” öğrencinin, tezsiz programlarda ise en az “on beş” öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
 • Doktora YETERLİK sınavına girecek öğrencilerin Doktora Yeterlik sınavına girebilmeleri için SAÜ LEÖY uyarınca programın ön gördüğü dersleri başarmanın yanı sıra ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

             Kayıt yenileme

      1) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın            geçirdiği tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.

 1. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları programın öğrenim sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders/uzmanlık alan /seminer dersi, tez/proje dersi yazılma işlemini yapmak zorundadır.
 2. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin tez/yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 3. Lisans derecesiyle öğrenci kabul eden doktora programları yüksek lisans ders aşaması ve doktora programından oluşur.
 4. Öğrenciler kayıtlı oldukları enstitü bünyesindeki diğer Anabilim Dallarındaki derslere:
 1. Ortadoğu Enstitüsünde:
 • Tezli yüksek lisans öğrencileri kayıtlı oldukları programdan (Uzmanlık Alan ve Seminer dersi hariç) en az “5” ders almak zorundadır.
 • Doktora öğrencileri ise ders dönemleri süresince kayıtlı oldukları programdan (Uzmanlık Alan ve Seminer dersi hariç) en az “5” ve toplamda en az “6” doktora dersi almak zorundadır.
 • Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenci farklı dillerde açılan aynı isimli dersi alamaz.
 • Bütünleşik Doktora öğrencileri ders dönemi süresince alması gereken 16 adet dersin en az 6 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenci farklı dillerde açılan aynı isimli dersi alamaz.
 • Öğrenciler yüksek lisansta tez, doktorada ise yeterlik aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerini başarmak zorundadır.
 • Ortadoğu Enstitüsü araştırma görevlilerinin yeterlik sınavına başvurabilmeleri için YDS’den İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan en az “70” puan ve Arapça, Farsça veya İbranice’den en az “50” puan alması veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekir.  
 1. Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.
 2. Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır.
 3. Öğrenci, ortak danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan dersini birinci danışmanından alır.
 4. Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 5. Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.
 6. Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde “Uzmanlık Alan Dersi”ne yazılarak gerçekleşir.
 7. Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
 8. Kayıt yenileyip tez öneri ve tez izleme sınavları yapmayan öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.
 9. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı danışmanlık havuzuna düşer.
 10. İşletme Enstitüsü tezsiz ikinci öğretim öğrencileri tezli yüksek lisans programlarından EYK’nın kararı ile derse yazılabilir.

             Farklı enstitüden/üniversiteden ders alma

      1) Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olmak kaydı ile farklı enstitüde açılmış olan lisansüstü derslere de yazılabilir.

 1. Farklı enstitüden ders alma işlemi, öğrencinin danışmanın uygun görüşü ve EABD/EASD Başkanının onayını içeren,  “Farklı Enstitüden Ders Alma Formu” doldurulur ve EYK kararı ile Farklı Enstitüden Ders Alma işlemi gerçekleşir.
 2. Öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitüden en az “6” ders almak koşulu ile ve farklı enstitülerden EYK kararı ile ders alarak da mezun olabilir.
 3. .......

          Uzaktan eğitim/ıı. öğretim programlarından ders alma

      1) Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite senatosunca Tezsiz yüksek lisans programları                için belirlenen üçüncü yarıyıl ücreti ödemek kaydıyla Tezsiz Yüksek lisans programlarından danışman öğretim                üyesinin uygun görüşü ve EYK kararı ile en fazla 2 ders alabilir.

 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite senatosunca II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programları için belirlenen, üçüncü yarıyıl ve sonraki yarıyılların ücretini ödemek kaydıyla II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programlarından ders alabilirler.
 2. II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler farklı Tezsiz Yüksek lisans programlarından en fazla 3 ders alabilir. Zorunlu durumlarda alınabilecek ders sayısı EYK ile arttırılır.
 3. Doktora programı öğrencileri tezsiz yüksek lisans programlarından ders alamaz.

          Derslerin açılması

      1) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli yüksek lisans ve doktora programlarında; en az “üç”, tezsiz              yüksek lisans programlarında; en az “on beş” öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın sağlanamadığı                          durumlarda EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir.

 1. Uzmanlık Alan ve Seminer Derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az “bir” öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

          Açılmayan ders yerine derse yazılma

      1) Derse yazılma işlemleri sonunda akademik takvimde belirlenen tarihte açılan/açılmayan dersler ilgili enstitülerin              internet sayfalarında ilan edilir.

 1. İlan edilen listelere göre açılmayan dersi bulunan öğrenciler açılan derslere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında danışman onayı ile yazılır.
 2. Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez.
 3. Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurtdışı görevlendirme, hastalık, idari izin) ilgili EABD/EASD başkanlığının onayı ile açılmayan ders yerine başka bir derse yazılma yapılabilir. 

          Kredi aktarma ve ders muafiyeti

     1) Öğrenci, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü derslerini akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitüye               başvurarak mezuniyet kredisine saydırabilir.

 1. Aktarılacak krediler;
 1. SAÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %70'ini geçemez. Bu madde özel öğrenci statüsünde alınan dersler için uygulanmaz.
 2. Öğrenci, “30 AKTS kredi”  aktarımı için “bir yarıyıl “60 ve yukarısı AKTS kredisi” için “iki yarıyıl” kullanmış sayılır.
 3. Alınan dersin son beş yıl içinde alınmış olması gerekir.
 4. Daha önce kazanılan kredilerin başarı notunun yüksek lisans için en az “CC”, doktora için en az “CB” olması gerekir.
 1. Ders muafiyeti;
 1. Lisansüstü programlarda veya daha önce devam ettiği herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerlerine ve önceki öğrenimlerin kazanılması kapsamında muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrenciler muafiyet taleplerini EABD Başkanlığına iletir.
 2. EABD Başkanlığı ilgili kurul kararı ile muafiyet talebi EYK sunulur. Muafiyet talebi EYK kararı ile kesinleşir. 
 3. Başarı durumu MU başarı notu ile gösterilir, kredi yüküne sayılır ve not ortalamaları hesabına katılmaz.

         Derse devam ve kredi değeri

      1) Öğrenciler kayıt yaptırdığı dersin en az %75’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, öğretim              üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

 1. Tüm enstitülerdeki tezli yüksek lisans ve doktora programlarında,
 1. Derslerin (Zorunlu/Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 2. Yüksek Lisans tez çalışmasının AKTS kredi değeri “48”dir. 
 3. Doktora Tez Çalışmasının AKTS kredi değeri “120” dir.
 4. Sanatta Yeterlik Tez Çalışmasının AKTS kredi değeri “144” tür.
 5. Uzmanlık alan dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 6. Seminer dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 7. Yeterlik sınavının AKTS kredi değeri “24” dür.
 8. Arapça ve Farsça derslerinin AKTS kredi değeri ise “3”dür.
 1. Tezsiz lisansüstü programlar için;
 1. Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tüm derslerin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”, Proje dersinin AKTS kredi değeri “24”tür.
 2. Sosyal Bilimler, İşletme ve Ortadoğu Enstitülerinde tüm derslerin yarıyıl AKTS kredi değeri “7”, dir. Proje dersinin AKTS kredi değeri  “20”dir.
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde zorunlu ve seçmeli derslerin yarıyıl AKTS kredi değeri “8”dir. Proje dersinin AKTS kredi değeri “15”tir.
 1. Öğrenci bir yarıyılda en çok (Arapça / Farsça, Seminer ve Proje dersleri hariç) “40” AKTS kredilik derse yazılabilir.
 2. Tezli ve tezsiz bütün programlarda her dönem için ders planlarında en az “30” AKTS kredi değerinde ders bulunması zorunludur.
 3. İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli olarak yapılma sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.

         Ders Tekrarı, Ders Sildirme ve Sınav Notuna İtiraz

 1. Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu “seçmeli” ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile yazılabilir.
 2. Mezuniyet için öngörülen krediden fazla ders alan öğrenciler başarılı/başarısız durumuna bakılmaksızın dilekçe ile seçmeli ders sildirme talebinde bulunabilirler. 
 3. Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren “7 gün” içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç “7 gün” içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin sonuca itirazını yinelemesi, EYK kararının ilanı itibari ile “7” gün içinde ÜYK’ya yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir.

Lisansüstü Programların Tez Yazım Dili /Yüksek Lisans Yayın Koşulu /Doktora ve Koşulu

 1. Lisansüstü Programların Tez Yazım Dili: Lisansüstü öğrencisinin Tezini Türkçe dışındaki bir dilde yazabilmesi için;
 1. Öğrenci kendi anadilinin dışında bir dilde tezini yazacaksa o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YDS veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak; Öğrenci lisans veya yüksek lisans eğitimini tezini yazacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
 2. Danışmanın, Tez İzleme Komitelerinde ve Tez Savunma Jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olması gerekir. Ancak; Öğretim üyesi lisans veya lisansüstü eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
 3. Tezde Türkçe özet yazılmalıdır.
 4. Lisansüstü tezlerinde ve tezsiz yüksek lisans projelerinde etik kurulu gereksinimine danışmanın yazılı önerisi ile EYK tarafından karar verilir.
 1. Yüksek lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Yayın Koşulu: Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla;

       1- Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans öğrenimine başlama                     tarihinden           itibaren;

 • Ortadoğu Enstitüsü için; İlgili Anabilim Dalında en az bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması veya tam metin bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) ya da makalenin tam metninin derginin erken görünüm sayfasında yer alması şartı aranır.

      2- Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için;

 • Doktora eğitimi süresince birinci yazar olmak şartıyla alanında bir tane indeksli (SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI) makale (eğer tezden yapılan yayın ise danışman ile birlikte olmalıdır) yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier numarası alınmış olması) veya 
 • Doktora eğitimi süresince birinci yazar olmak şartıyla (eğer tezden yapılan yayın ise danışman ile birlikte) ULAKBİM-TR dizin indekste en az üç makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya 
 •  Doktora eğitimi süresince kabul edilmiş bir dış kaynaklı projede (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler veya EYK’nın karar vermiş olduğu projeler) görev almış olmak.
 • Ortadoğu Enstitüsü araştırma görevlilerinin tezlerini teslim edebilmeleri için; yukardaki yayın şartlarının yanında
 • YDS veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavların birinden batı dillerinden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) veya doğu dillerinin birinden (Arapça, Farsça veya İbranice) en az “80” puan alınması durumunda ikinci dil için en az “60” puan alınması veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması gerekir.

 1. Yayın koşulunu sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.
 2. Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.